KONTAKT

Projekt „Stworzenie strefy aktywności gospodarczej w Suchej Beskidzkiej – rejon Dąbie” jest projektem ukierunkowanym na tworzenie dogodnych warunków do lokalizacji inwestycji na terenie strefy aktywności gospodarczej i umożliwienie tworzenia nowych miejsc pracy. Założono, że realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia następujących celów ogólnych:

 • wzrost konkurencyjności lokalnej gospodarki,
 • wzmocnienie potencjału intelektualnego miasta i regionu poprzez zatrzymanie odpływu wykształconej kadry,
 • stworzenie nowych miejsc pracy na terenie strefy, co spowoduje zmniejszenie poziomu bezrobocia w mieście oraz wpłynie na stymulowanie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, która obsługiwać będzie zapotrzebowania nowopowstałych firm jak i zwiększony popyt społeczności lokalnej (nowozatrudnieni pracownicy) – powstanie strefy aktywności gospodarczej może być początkiem procesu łańcuchowego, zmierzającego do stałego rozwoju gospodarki i poprawy sytuacji na rynku pracy,
 • poprawa jakości życia w gminie poprzez poprawę sytuacji na rynku pracy - utworzenie nowych miejsc pracy przyczyni się do wzrostu poziomu dochodów mieszkańców, a tym samym i poziomu ich życia,
 • zwiększenie wpływów do budżetu miasta Sucha Beskidzka z tytułu podatków, zarówno od osób prawnych (przedsiębiorstw), jak i osób fizycznych oraz podatku od nieruchomości,
 • wzrost prestiżu Suchej Beskidzkiej jako miasta przyjaznego inwestorom,
 • wykorzystanie potencjału gospodarczego miasta Sucha Beskidzka.

Celem bezpośrednim projektu jest wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy Sucha Beskidzka poprzez stworzenie odpowiednich warunków infrastrukturalnych dla rozwoju lokalnej gospodarki. Przedmiotowa inwestycja przyczyni się do osiągnięcia następujących celów głównych:

 • stworzenie dostępnej komunikacyjnie strefy aktywności gospodarczej na terenie gminy Sucha Beskidzka,
 • utworzenie korzystnych warunków do podejmowania działalności gospodarczej na terenie gminy Sucha Beskidzka,
 • zaoferowanie przedsiębiorcom odpowiednio przygotowanych terenów do prowadzenia działalności gospodarczej,
 • techniczne uzbrojenie strefy aktywności gospodarczej zgodnie z oczekiwaniami przyszłych inwestorów,
 • utworzenie warunków do tworzenia miejsc pracy w strefie aktywności gospodarczej.

Geneza projektu

Miasto Sucha Beskidzka jest obszarem o dużym potencjale do rozwoju gospodarki. Cechuje się między innymi dogodnym położeniem (bliskość Krakowa, dostępność komunikacyjna, wysokie walory krajobrazowe obszaru) i dobrze rozwiniętym sektorem małych i średnich przedsiębiorstw. Pełni rolę lokalnego centrum administracyjnego, gospodarczego i handlowego dla regionu podbabiogórskiego. Potencjał miasta nie jest jednak w pełni wykorzystywany w procesie rozwoju gospodarczego, boryka się ono z wieloma problemami, które uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie sfery gospodarczej. Do głównych czynników hamujących postępowanie procesu rozwoju gospodarki zalicza się między innymi niski stopień innowacyjności lokalnej gospodarki, brak dywersyfikacji działalności gospodarczej, bezrobocie mieszkańców, odpływ młodych, wykształconych ludzi z miasta do ośrodków oferujących lepsze perspektywy zawodowe. Braki infrastrukturalne, między innymi brak uzbrojonych terenów inwestycyjnych przygotowanych na przyjęcie nowych inwestorów oraz słabo rozwinięta komunalna infrastruktura techniczna służąca rozwojowi przedsiębiorczości na terenie gminy, obniżają atrakcyjność miasta dla inwestorów, przez co utrudnione jest rozwiązywanie zdiagnozowanych problemów i poprawa funkcjonowania sfery gospodarczej miasta.
W celu poprawy obecnej sytuacji zdecydowano się na podjęcie różnorodnych przedsięwzięć podnoszących atrakcyjność inwestycyjną miasta Sucha Beskidzka i prowadzących do pozyskania nowych inwestorów, których obecność pozwoliłaby między innymi na dywersyfikację miejscowej gospodarki i tworzenie nowych miejsc pracy. Do tej grupy przedsięwzięć należy utworzenie strefy aktywności gospodarczej w mieście. Jak wskazują badania prowadzone w celu poznania motywacji przedsiębiorców podejmujących decyzję o lokalizacji firmy, podstawowym warunkiem decydującym o ulokowaniu przedsiębiorstwa w danym miejscu jest odpowiednia infrastruktura, a więc wyposażenie obszaru w media (gaz, prąd, woda, kanalizacja, telefon, Internet). Równie istotnym elementem wpływającym na atrakcyjność inwestycyjną obszaru jest jego dostępność komunikacyjna. Przedmiotowy projekt ma na celu udostępnienie komunikacyjne oraz techniczne uzbrojenie strefy aktywności gospodarczej dla potencjalnych inwestorów. Obecnie nie jest możliwe lokowanie na terenie strefy nowych zakładów ze względu na brak możliwości dojazdu do działek. Strefa nie posiada drogi wewnętrznej, a bezpośredni zjazd z drogi krajowej jest niedopuszczalny. Projekt obejmuje budowę drogi wewnętrznej skomunikowaną z drogą powiatową, co zagwarantuje dostępność komunikacyjną tego obszaru i pozwoli na lokowanie w strefie aktywności gospodarczej nowych podmiotów gospodarczych.
Projekt polegający na stworzeniu strefy aktywności gospodarczej w Suchej Beskidzkiej ma za zadanie rozwiązać lub ograniczyć większość z wymienionych powyżej problemów występujących na terenie gminy. Budowa infrastruktury w postaci drogi wewnętrznej na terenie strefy aktywności gospodarczej przyczyni się do poprawy jej dostępności komunikacyjnej, co wpłynie na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej strefy dla potencjalnych inwestorów. Zachęci to przyszłych inwestorów do lokowania swojej działalności na terenie strefy co spowoduje wzrost liczby miejsc pracy i spadek bezrobocia rejestrowanego na terenie miasta. Utworzenie dostępnej komunikacyjnie strefy aktywności inwestycyjnej przyczyni się do powstawania nowych zakładów pracy, przez co poszerzy się lokalny rynek pracy. Może to zachęcić młodych, wykształconych ludzi do pozostania w mieście i podjęcia w nim pracy.

Ogólna definicja zakresu rzeczowego projektu

Projekt składa się z części o charakterze inwestycyjnym, a mianowicie budowy drogi wewnętrznej w Strefie Aktywności Gospodarczej „Dąbie” wraz z kanalizacją opadową, sanitarną, oświetleniem, oświetleniem, chodnikami, zjazdami i przebudową sieci teletechnicznych. Ponadto projekt obejmuje następujące zadania:

 • opracowanie studium wykonalności projektu,
 • zakup nieruchomości (gruntu), na której będzie zlokalizowana droga,
 • usługi inspektora nadzoru,
 • promocję projektu.

Lokalizacja projektu

Tworzona strefa jest zlokalizowana w miejscowości Sucha Beskidzka, w rejonie „Dąbie”. Obszar znajduje się w bardzo atrakcyjnym miejscu o bardzo dobrym dostępie komunikacyjnym, w niewielkiej odległości od centrum administracyjnego miasta (1 km). W pobliżu projektowanej strefy znajduje się droga krajowa nr 28 Zator – Medyka.
Strefa obejmuje swym zasięgiem dwa obszary:

 • Obszar A o powierzchni 9 ha: Granice stanowią: ul. Wadowicka na wschodzie, linia kolejowa na zachodzie, granice miasta na północy oraz ul. Zamkowa na południu.
 • Obszar B o powierzchni ok. 3 ha: Granice stanowią: rzeka Skawa na wschodzie,
  ul. Wadowicka na zachodzie, granice miasta na północy oraz  tereny Zakładu Komunalnego i Sortowni Odpadów Komunalnych na południu.

Niniejszy projekt obejmuje swoim oddziaływaniem wyłącznie obszar A strefy aktywności gospodarczej i składa się z budowy drogi wewnętrznej na terenie strefy aktywności gospodarczej. Takie rozwiązanie ma na celu stworzenie dogodnego połączenia komunikacyjnego strefy z istotnym z punktu widzenia regionalnego ciągu komunikacyjnego. Planowane rozwiązania komunikacyjne mają na celu uniknięcie utrudnień komunikacyjnych dla mieszkańców miasta i osiedli leżących w bezpośrednim sąsiedztwie strefy oraz na trasie dojazdu do głównych szlaków komunikacyjnych regionu.

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, rejon Dąbie, na którym zrealizowana zostanie przedmiotowa inwestycja oznaczony został jako obszar przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej. Projekt wypełnia więc założenia planu co do miejsca lokowania w rejonie Dąbie obszarów przeznaczonych pod działalność gospodarczą. Jednocześnie, przedsiębiorca będzie mógł prowadzić działalność na terenie strefy aktywności gospodarczej, jeśli jego działalność będzie spełniała warunki zawarte w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Gwarantuje to zachowanie ładu przestrzennego i zachowanie zasad rozwoju przestrzennego miasta. Projekt jest w pełni zgodny z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, zgodnie z którym rejon Dąbie, na którym zrealizowana zostanie przedmiotowa inwestycja oznaczony został jako obszar przeznaczony pod działalność gospodarczą. Na mapie planu obszar oznaczony symbolem Ug1.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
Copyright © 2010 Gmina Sucha Beskidzka | O PROJEKCIE | ETAPY REALIZACJI | FOTOGALERIA | KONTAKT |