KONTAKT

ETAPY REALIZACJI

od 24 sierpnia do 22 września 2009 roku
  Nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.3 Schemat A Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni 2-20 ha
  Zarząd Województwa Małopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 - 2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.3 Schemat A Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni 2-20 ha Konkurs ma charakter zamknięty i polega na ocenie wniosku o dofinansowanie wraz z pełną dokumentacją projektu. Ostateczny termin składania wniosków upływa 22 września 2009 roku. Gmina Sucha Beskidzka przygotowała projekt pn. "Stworzenie strefy aktywności gospodarczej w Suchej Beskidzkiej - rejon Dąbie".
22 września 2009 roku
  W dniu 22 września 2009 r. zakończono nabór wniosków w ramach Działania 4.3 Schemat A Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni 2-20 ha
  Zakończono nabór wniosków wraz z pełną dokumentacją w ramach konkursu nr 10/2009/4.3.a dla Działania 4.3 Schemat A: Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni 2-20 ha Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. W ramach naboru złożonych zostało 6 wniosków na łączną kwotę 23 670 217,97 zł wnioskowanego dofinansowania ze środków dotacji rozwojowej.
06 listopada 2009 roku
  Informacja na temat wyników oceny formalnej projektów w ramach konkursu nr 10/2009/4.3.A dla Działanie 4.3 Schemat A Strefy aktywności gospodarczej
o powierzchni 2-20 ha.
  W dniu 06 listopada 2009 roku został zakończony etap oceny formalnej dla projektów złożonych w ramach konkursu nr 10/2009/4.3.A dla Działanie 4.3 Schemat A Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni 2-20 ha Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Z poddanych ocenie formalnej w ramach konkursu 6 wniosków o dofinansowanie, pozytywny wynik uzyskały 3 projekty na łączną kwotę dofinansowania 8 374 066,78 zł w tym projket Gminy Sucha Beskidzka.
18 grudnia 2009 roku
  Informacja nt. wyników właściwej oceny merytorycznej projektów w ramach konkursu nr 10/2009/4.3.a dla Schematu 4.3 A Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni 2-20 ha Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
  Zakończono etap właściwej oceny merytorycznej projektów złożonych w ramach konkursu nr 10/2009/4.3.a dla Schematu 4.3 A Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni 2-20 ha Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Pozytywny wynik (co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów) na etapie właściwej oceny merytorycznej uzyskały 3 projekty. Projekty te zostały przekazane Zarządowi Województwa Małopolskiego w celu dokonania oceny strategicznej w tym projket Gminy Sucha Beskidzka. Projekt został najwyżej oceniony i otrzymał najwyższą ilość punktów tj. 86,84 %.
29 grudnia 2009 roku
  Informacja nt. oceny strategicznej dokonanej przez Zarząd Województwa Małopolskiego
  Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 1499/09 w sprawie zatwierdzenia listy projektów po ocenie strategicznej oraz Uchwałę Nr 1500/09 w sprawie wyboru projektów do dofinansowania, w ramach Schematu 4.3 A Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni 2-20 ha Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 (MRPO). Projket Gminy Sucha Beskidzka będzie dofinansowany.
15 marca 2010 roku
  Oficjalne przekazanie umowy dofinansowania projektu Gminy Sucha Beskidzka pn. "Stworzenie strefy aktywności gospodarczej w Suchej Beskidzkiej - rejon Dąbie"
  W dniu 15 marca br. w suskim Urzędzie Miejskim odbyła się uroczystość, podczas której Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Nawara przekazał Burmistrzowi Miasta Sucha Beskidzka Stanisławowi Lichosytowi umowę, na mocy której miasto otrzyma ze środków unijnych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego dofinansowanie w wysokości ponad 2,6 mln złotych na realizację inwestycji pn. „Stworzenie strefy aktywności gospodarczej w Suchej Beskidzkiej-rejon Dąbie”. Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Nawara w swoim wystąpieniu przybliżył rolę regionów jakimi są obecnie województwa, pogratulował samorządowi inicjatywy stworzenia strefy aktywności gospodarczej oraz podkreślił jak ważna dla rozwoju miasta będzie to inwestycja.

Burmistrz Suchej Beskidzkiej dokonał prezentacji projektu strefy aktywności gospodarczej oraz przedstawił koszty przedsięwzięcia. Strefa Aktywności Gospodarczej w rejonie ulicy Wadowickiej to inwestycja, która według założeń samorządu miejskiego ma podnieść wartość inwestycyjną Suchej Beskidzkiej i doprowadzić do pozyskania nowych inwestorów, których obecność  pozwoli na stworzenie minimum 225 nowych miejsc pracy w ciągu pięciu najbliższych lat. Burmistrz przypomniał także, że starania o pozyskanie funduszy na stworzenie strefy aktywności gospodarczej i związane z tym przygotowanie dokumentacji trwały 3 lata. Kończąc swoje wystąpienie podziękował Zarządowi Województwa za docenienie inicjatywy i wyraził nadzieję, że ten 9-hektarowy obszar stanie się niebawem jednym wielkim placem budowy. Koszt projektu realizowanego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego to przeszło 3,2 mln złotych, z czego ponad 2,6 mln złotych zostanie sfinansowane ze środków unijnych, pozostała część pochodzić będzie z budżetu gminy Sucha Beskidzka.  

W najbliższym czasie zostanie ogłoszony pierwszy z przetargów, związany z wykonaniem na terenie strefy sieci kanalizacyjnej, do końca bieżącego roku powstanie droga wewnętrzna skomunikowana z drogą powiatową wraz z kanalizacją opadową, sanitarną, oświetleniem, chodnikami i zjazdami co zagwarantuje dostępność komunikacyjną obszaru i pozwoli na lokowanie w strefie nowych podmiotów gospodarczych.

od 01 kwietnia do 14 maja 2010 roku
  Zmówienie publiczne dotyczące Budowy drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą techniczną w ramach zadania pn. „Stworzenie strefy aktywności gospodarczej w Suchej Beskidzkiej – rejon Dąbie”
  Zamówienie publiczne dotyczące Budowy drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą techniczną w ramach zadania pn. „Stworzenie strefy aktywności gospodarczej w Suchej Beskidzkiej – rejon Dąbie” prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. Oferty złożyło 5 wykonawców. Cena najniższej oferty stanowiła kwotę 2 486 837,25 zł brutto. Cena najwyższej oferty to kwota 2 999 950,50 zł brutto.  Na podstawie art. 93, ust. 1, pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację w/w zadania zostało unieważnione, ponieważ oferty były niezgodne z SIWZ lub nie spełniały wszystkich warunków określonych w specyfikacji.
od 16 kwietnia do 24 maja 2010 roku
  Zamówienie publiczne na „Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu przy budowie drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą techniczną w ramach zadania pn. „Stworzenie strefy aktywności gospodarczej w Suchej Beskidzkiej – rejon Dąbie”
  Zamówienie publiczne na „Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu przy budowie drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą techniczną w ramach zadania pn. „Stworzenie strefy aktywności gospodarczej w Suchej Beskidzkiej – rejon Dąbie” prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. Oferty złożyło  4 wykonawców. Najniższa cena wynosiła  54 880 zł brutto, a najwyższa 148 800 zł brutto. Z postępowania na podstawie art. 24, ust. 1, pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych wykluczono 1 wykonawcę, ponieważ nie spełnił warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu.  Wybrano ofertę złożoną przez firmę PHIN Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. Cena wybranej oferty: 54 880 zł brutto.
24 maja 2010 roku
  Podpisanie umowy z wykonawcą
  Podpisanie umowy z wykonawcą dotyczącą pełnienia funkcji inżyniera kontraktu przy budowie drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą techniczną w ramach zadania pn. „Stworzenie strefy aktywności gospodarczej w Suchej Beskidzkiej – rejon Dąbie”. Wykonawcą w drodze zamówienia publicznego została firma PHIN Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi
od 31 maja do 09 lipca 2010 roku
  Powtórne zamówienie publiczne dotyczące Budowy drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą techniczną w ramach zadania pn. „Stworzenie strefy aktywności gospodarczej w Suchej Beskidzkiej – rejon Dąbie”
  Burmistrz Miasta  wszczął  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą techniczną w ramach zadania pn. „Stworzenie strefy aktywności gospodarczej w rejonie Dąbie”, postępowanie  prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. Do upływu terminu składania ofert tj. do  dnia 15.06.2010 r. wpłynęły 4 oferty. Cena najtańszej oferty wyniosła 2 392 246,44 zł. Cena najdroższej oferty wyniosła 2 945 592,00 zł. Przetarg został rozstrzygnięty w dniu 29.06.2010 r. Wybrana została oferta  firmy Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych z Wadowic. Cena wybranej oferty 2 392 246,44 zł.   Zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków  Zamówienia zadanie  ma zostać  zrealizowane do dnia 15 grudnia 2010 r.
09 lipca 2010 roku
  Podpisanie umowy z wykonawcą
  Podpisanie umowy z wykonawcą dotyczącą budowy drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą techniczną w ramach zadania pn. „Stworzenie strefy aktywności gospodarczej w rejonie Dąbie”. Wykonawcą w drodze zamówienia publicznego została firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych z  Wadowic.
23 lipca 2010 roku
  Przekazanie placu budowy
  W dniu 23 lipca 2010 roku  został  przekazany plac budowy dla realizacji zadania pn: „Stworzenie strefy aktywności gospodarczej w Suchej Beskidzkiej – rejon Dąbie”. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych z Wadowic. Zakres prac obejmuje budowę drogi asfaltowej długości 800m wraz z kanalizacją sanitarną i deszczową, przebudową sieci energetycznej oraz teletechnicznej.  Zadanie to w 80% dofinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Jednocześnie w dniu 27 lipca br Burmistrz Miasta zarządzeniem powołał Radę Budowy w skład, której wchodzą Kierownik Referatu Rozwoju Miasta, Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz Kierownicy Budowy poszczególnych branż. Zadaniem Rady Budowy jest bieżąca kontrola postępu realizowanych robót.
03 marzec 2011 roku
  Zakończenie inwestycji
  Zakończono prace związane z budową drogi wewnętrznej „Dąbie”- realizowanej w ramach projektu "Stworzenia strefy aktywności gospodarczej w Suchej Beskidzkiej - rejon Dąbie”. W ramach wykonanej inwestycji wybudowana została droga o nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych na długości 820 mb wraz z infrastrukturą techniczną. Zakres robót obejmował również przebudowę sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej oraz budowę sieci oświetlenia ulicznego, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Wykonano również chodnik oraz zjazdy do nieruchomości przyległych do drogi. Wykonawcą robót budowlanych było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych z Wadowic, natomiast nadzór inwestorski pełniła firma PHIN Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. Całkowita wartość zakończonego projektu wynosi 2.545.466,79 zł. brutto, z czego kwota w wysokości 1.972.552,70 zł. brutto stanowi dofinansowanie pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Dodatkowo za kwotę 69.271,69 zł brutto przeprowadzono prace projektowe i budowlane związane z poszerzeniem drogi na odcinku 400 m do szerokości 6 m. Zmiana ta podyktowana jest możliwością wykorzystania w przyszłości tego odcinka jezdni jako głównego wjazdu do miasta od strony Wadowic. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
Copyright © 2010 Gmina Sucha Beskidzka | O PROJEKCIE | ETAPY REALIZACJI | FOTOGALERIA | KONTAKT |